Slovník pojmů

Kritéria pro hodnocení nabídek

Primárními hodnotícími kritérii je za a) nabídková cena a za b) ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel volí, podle jakého kritéria bude probíhat hodnocení nabídek. Toto rozhodnutí musí uvést v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. Pakliže zadavatel veřejné zakázky volí kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, volí i dílčí hodnotící kritéria, jimž poté přiřazuje důležitost pomocí vah vyjádřených v procentech. Dílčí hodnotící kritéria by měla být stanovena tak, aby co nejvíce vycházela z propojení užitné hodnoty a ceny předmětu veřejné zakázky. Stanovená kritéria pro hodnocení nabídek používá poté hodnotící komise, která je povinna odůvodnit výsledky hodnocení nabídek v písemné zprávě. Zadavatel veřejné zakázky má povinnost umožnit všem uchazečům, až do podpisu smlouvy s dodavatelem, nahlížet a vytvořit výpis či opis písemné zprávy hodnotící komise. O konečném výběru nabídky rozhoduje zadavatel veřejné zakázky, ten má i možnost se od rozhodnutí komise za výjimečných situací odchýlil. Musí však toto rozhodnutí řádně odůvodnit.
Školení a konference
Chcete se dozvědět více o veřejných zakázkách?
Přihlaste se na školení.

Více školení
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2020 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ