Podmínky pro partnerský program

Podmínky pro partnerský program (dále jen „Podmínky“) systému www.ceskezakazky.cz (dále také jen „Server“) provozovaného společností MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 1328 (dále jen „Provozovatel“).

1) Popis služby

Server umožňuje fyzickým osobám podnikatelům, právnickým osobám a dalším osobám a subjektům, odlišným od spotřebitelů, které mají přidělené identifikační číslo v ČR (dále jen „Dodavatel“ nebo „Dodavatelé“) zaregistrovat se do partnerského programu serveru www.aaapoptavka.cz. Dodavatelé berou na vědomí, že okamžikem potvrzení jimi provedené registrace do partnerského programu Provozovatelem je mezi nimi a Provozovatelem uzavřena smlouva. Dodavatel následně umístí na své stránky vybraný reklamní formát odkazující na www.ceskezakazky.cz připravený Provozovatelem. Dodavatel může umístit reklamní formát pouze na vlastní www stránky. Provozovatel se zavazuje hradit Dodavateli odměnu dle podmínek uvedených níže.

2) Práva a povinnosti Dodavatele

2.1) Dodavatel prohlašuje, že jím poskytnuté informace při registraci do partnerského programu jsou pravdivé a splňuje podmínky pro zapojení se do partnerského programu. Dodavatel se zavazuje, že bude k partnerskému programu užívat pouze ty www stránky, které uvedl v registraci. V případě, kdy by byl podstatným způsobem změněn charakter jeho www stránek, Dodavatel prvky partnerského programu z těchto stránek odstraní a umístí je zpět jen s písemným souhlasem Provozovatele.

2.2) Dodavatel prohlašuje, že se registruje pouze za účelem uzavření partnerského programu se Serverem a získávání odměny v podobě provizí za uskutečněné a uhrazené akce. Dodavatel se zavazuje, že při své činnosti v rámci partnerského programu v žádném případě nepoškodí dobré jméno Provozovatele.

2.3) Dodavatel se zavazuje umístit na své webové stránky pouze ty reklamní prvky, které mu poskytne Provozovatel anebo které budou Provozovatelem písemně (vč. e-mailu) schváleny. Při umísťování reklamních prvků bude Dodavatel postupovat podle pokynů Provozovatele.

2.4) Dodavatel se zavazuje neposkytovat grafickou tvorbu Provozovatele třetím osobám bez písemného souhlasu Provozovatele. Dodavatel nezískává k těmto prvkům žádnou licenci.

2.5) Dodavatel prohlašuje, že je osobou, která je oprávněna provozovat dotčené internetové stránky dle platné české legislativy.

2.6) Dodavatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek Provozovatele i třetích stran a to včetně jejich zasílání na jím udanou e-mailovou adresu. Dodavatel souhlasí s tím, aby Provozovatel uváděl Dodavatele jako svého smluvního partnera.

2.7) Reklamní prvky nesmí být umístěny na stránky s pornografickým či erotickým obsahem, s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na stránky konkurující stránce www.aaapoptavka.cz anebo www.ceskezakazky.cz , nebo na stránky, které obsahují vulgarismy či by jinak mohly poškodit dobré jméno Provozovatele. Dodavatel nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek Provozovatele či jakkoli jinak budit v návštěvníkovi svých stránek dojem, že jeho www stránky jsou vlastněny či (spolu)provozovány Provozovatelem. Logotypy Provozovatele mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele.

Dodavatel není oprávněn v souvislosti s partnerským programem používat jakákoliv automaticky otevíraná okna bez akce návštěvníka webu, a to včetně např. načítání obsahu Serveru do iframe apod.

Partnerský program nesmí být umisťován na stránky bez obsahu či na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam.

Dodavatel se zavazuje při propagaci své účasti na partnerském programu postupovat v souladu se zákonem a dobrými mravy a zejména se zavazuje nevyužívat v této souvislosti spam ani jinou nedovolenou formu propagace.

2.8) Dodavatel bere na vědomí, že jakýmkoliv porušením těchto podmínek zaniká jeho právo na odměnu z uskutečněných transakcí.

2.9) Dodavatel bere na vědomí, že veškeré informace, které se během spolupráce dozvěděl od Provozovatele, jsou důvěrné, popř. obchodním tajemstvím a nesmí je sdílet s třetí stranou. Tato povinnost trvá i po zániku této smlouvy.

2.10) Dodavatel má povinnost se pravidelně seznamovat s aktuální podobou těchto obchodních podmínek.

2.11) Dodavatel bere na vědomí, že odměna bude vypočítána výhradně na základě záznamů Provozovatele s tím, že údaje ve statistikách mohou být zpětně opraveny, např. v důsledku opravy matematické chyby apod. Žádné jiné způsoby měření a statistiky nebudou Provozovatelem uznány.

3) Práva a povinnosti Provozovatele

3.1) Provozovatel má právo údaje uvedené Dodavatelem při registraci (včetně jejich následných úprav) zveřejnit na Serveru a v jím provozovaných katalozích firem (zejména na serveru www.aaapoptavka.cz) a to i ve spojení s jinými informacemi.

3.2) Provozovatel má dle vlastního uvážení právo registraci nepřijmout nebo ji zrušit a to zejména z důvodů, kdy Dodavatel:

3.3) Provozovatel se zavazuje zaplatit Dodavateli odměnu ve sjednané výši. Nárok na odměnu vzniká, když prostřednictvím reklamních prvků umístěných na www stránkách Dodavatele přijde zcela nový zákazník (odlišný od Dodavatele), který ještě nikdy nebyl registrován v poptávkovém systému www.aaapoptavka.cz, na stránky www.ceskezakazky.cz, a který provede registraci přes „Registrační formulář nového dodavatele“ a vytvoří objednávku placené služby, kterou následně zcela uhradí.

4) Odměna a ostatní ujednání

4.1) Odměna Dodavatele činí 20 % ze všech po dobu trvání této smlouvy zadaných a zaplacených objednávek od takového nového zákazníka ve smyslu čl. 3.3. Pokud součet všech odměn převýší částku 100 000 Kč, bude provize do budoucna (pro další částky nad 100.000,- Kč) navýšena na 25 % ze všech zaplacených objednávek od takových zákazníků. Všechny částky jsou uvedeny bez DPH, která k nim bude v zákonné výši připočtena.

4.2) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Kterákoliv ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět písemným či e-mailovým sdělením doručeným druhé smluvní straně. V takovém případě tato smlouva zaniká okamžikem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Dodavatel je v tomto případě povinen bez zbytečného odkladu odstranit prvky partnerského programu ze svých www stránek. Zánikem smlouvy zaniká i právo na odměnu.

4.3) Provozovatel může umožnit Dodavateli on-line přístup do statistik jeho partnerského programu pod unikátními přístupovými údaji, které Provozovatel zašle Dodavateli do e-mailu uvedeném v registraci. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o těchto přístupových údajích a údajích z vyúčtování a nesdělovat je třetí osobě. Tato povinnost trvá i po zániku smlouvy.

4.4) Provozovatel se zavazuje ve statistikách v partnerském programu zpřístupňovat aktuální stav odměn (přičemž údaje o zákaznících budou anonymizovány). V případě výpadku on-line statistik se Provozovatel zavazuje zajistit přístup k datům vhodným náhradním způsobem bez zbytečného odkladu. Po zpřístupnění vyúčtování či doručení vyúčtování Provozovatele jinou formou může Dodavatel do 5 pracovních dnů vznést námitku proti výši odměny uvedené ve vyúčtování. Provozovatel námitku Dodavatele prošetří a do 30 dnů zašle Dodavateli své vyjádření. Pokud bude námitka shledána oprávněnou, bude částka uznaného rozdílu vyrovnána v následujícím vyúčtování. V případě, že oproti výši odměny nebude Dodavatelem vznesena námitka ve výše uvedené lhůtě výše odměny se považuje za odsouhlasenou a bezvadnou.

4.5) Provozovatel vyplatí odměnu vždy za uplynulý kalendářní měsíc a to na základě faktury, kterou Dodavatel vystaví Provozovateli s 30 denní splatností. Minimální částka pro vyplacení je 1000 Kč bez DPH. Do doby, než výše dosud nefakturované odměny dosáhne této částky, není Dodavatel oprávněn vystavit fakturu. Dodavatel se zavazuje udržovat své účetní a fakturační údaje a bankovní spojení v systému Provozovatele vždy aktuální. Odměna bude Dodavateli vyplacena převodem na jím určený český bankovní účet v českých korunách. Pokud Dodavatel neposkytne do konce daného kalendářního měsíce účetní údaje a bankovní spojení, na jejichž základě bude možné provést výplatu odměny v souladu se smlouvou, jeho nárok na výplatu odměny zaniká.

5) Závěrečná ustanovení

5.1) Tyto podmínky nabývají platnost jejich zveřejněním.

5.2) Dodavatel je povinen se pravidelně seznamovat s aktuálním obsahem těchto Podmínek umístěným na www.aaapoptavka.cz. Jakákoliv změna těchto Podmínek vstupuje v platnost mezi stranami uplynutím 15 dnů ode dne jejího zveřejnění na stránce www.aaapoptavka.cz (či případně zveřejnění nového textu Podmínek). V případě nesouhlasu s jejich změnou je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby (s okamžitou účinností). Nevyužije-li tuto možnost do 60 dnů ode dne zveřejnění nové verze těchto podmínek na www.aaapoptavka.cz, má se za to, že Dodavatel s těmito podmínkami bez výhrad souhlasí.

5.3) V případě poskytnutí osobních údajů s nimi bude Provozovatel nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Provozovatel tímto informuje každého Dodavatele – fyzickou osobu, který poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že Dodavatel má právo přístupu k nim, a že má právo na odstranění závadného stavu, na jejich blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci a má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona.

5.4) Ustanovení § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1913, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. se mezi stranami neužijí.

5.5) Dodavatel bere na vědomí, že smluvní vztah s Provozovatelem ho neopravňuje k označování jeho výrobků nebo jejich částí jménem, ochrannou známkou, názvem produktu Provozovatele nebo jiným obdobným způsobem.

5.6) Provozovatel je oprávněn započíst jakoukoliv svoji splatnou pohledávku vůči Dodavateli proti pohledávkám Dodavatele za Provozovatelem a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pohledávky splatné či nikoliv a bez ohledu na měnu nebo právní vztah, z nějž vznikly.

5.7) Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně a to včetně výměny e-mailové pošty.

5.8) Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1.1.2015.

ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2019 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ