Legislativa

Příprava žádosti o účast a splnění kvalifikace v užším řízení

Mgr. Ing. Michal Bureš

22. 10. 2013

Pro účast v první etapě užšího řízení musí dodavatel předložit žádost o účast a prokázat splnění kvalifikace. Podání žádosti o účast v užším řízení není po formální stránce náročné, navíc většina zadavatelů zařazuje do zadávací dokumentace krycí list, jehož vyplněním a doručením zadavateli dodavatel o účast v užším řízení žádá.

Pro dodavatele je náročnější prokázání splnění kvalifikace. Splnění kvalifikace prokáže dodavatel tím, že předloží dokumenty, které splnění kvalifikace prokazují. Dokumenty, které musí dodavatel předložit, se v konkrétních zadávacích řízeních liší, neboť zákon u části kvalifikačních předpokladů ponechává na uvážení zadavatele, zda jejich splnění bude požadovat. U těchto kvalifikačních předpokladů je také ponecháno na zadavateli, aby konkrétní kvalifikační předpoklady vymezil.

Z těchto důvodů budou dále jednotlivé dokumenty rozčleněny na tyto skupiny:

  1. dokumenty, které musí být k prokázání splnění kvalifikace předloženy vždy

  2. dokumenty, které musí být k prokázání splnění kvalifikace předloženy tehdy, stanoví-li tak zadavatel

Dále je nutné uvést, že tyto dvě skupiny dokumentů se liší v souvislosti s rozlišením veřejného zadavatele a sektorového zadavatele.

Veřejným zadavatelem jsou zejména (§ 2 odst. 2 ZVZ) Česká republika, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek (obec nebo kraj), příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek, a jiná právnická osoba, pokud byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

Sektorovým zadavatelem je (§ 2 odst. 6 ZVZ) osoba vykonávající některou z relevantních činností podle § 4 ZVZ, pokud tuto relevantní činnost vykonává na základě zvláštního či výhradního práva, nebo nad touto osobou může veřejný zadavatel přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv; dominantní vliv veřejný zadavatel uplatňuje v případě, že disponuje většinou hlasovacích práv sám či na základě dohody s jinou osobou, nebo jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu (např. Lesy České republiky, s. p., Český rozhlas a Česká televize).

Relevantními činnostmi podle § 4 ZVZ jsou např. v oblasti teplárenství výroba tepelné energie, v odvětví elektroenergetiky výroba elektřiny za účelem poskytování služby veřejnosti a poskytování nebo provozování přenosové či distribuční soustavy určené k poskytování služby veřejnosti a v oblasti dopravy činnost související s poskytováním či provozováním dopravních sítí poskytujících službu veřejnosti a provozování veřejné autobusové dopravy.

Pro určení, zda konkrétní zadavatel postupuje v určitém zadávacím řízení podle pravidel stanovených pro veřejného zadavatele nebo pro sektorového zadavatele, není rozhodující to, zda se jedná o sektorového nebo veřejného zadavatele, nýbrž to, zda je veřejná zakázka zadávána v souvislosti s relevantní činností. Z tohoto důvodu podle § 5 odst. 2 ZVZ platí, že:

  1. vykonává-li veřejný zadavatel jednu či více relevantních činností, platí pro něj ustanovení ZVZ vztahující se na sektorového zadavatele za předpokladu, že veřejná zakázka má být zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti,

  2. veřejný zadavatel postupuje podle ustanovení ZVZ platných pro sektorového zadavatele pouze tehdy, pokud předmět veřejné zakázky souvisí především s relevantní činností vykonávanou veřejným zadavatelem; v opačném případě, nebo pokud nelze objektivně určit, zda předmět veřejné zakázky souvisí především s výkonem relevantní činnosti, postupuje veřejný zadavatel podle ustanovení ZVZ platných pro veřejného zadavatele,

  3. sektorový zadavatel nepostupuje podle ZVZ, pokud předmět veřejné zakázky souvisí především s jinou jeho činností, než je výkon relevantní činnosti; v opačném případě, nebo pokud nelze objektivně určit, zda předmět veřejné zakázky souvisí především s výkonem jiné činnosti, postupuje sektorový zadavatel podle ustanovení ZVZ platných pro sektorového zadavatele.

Z uvedeného vyplývá, že sektorový zadavatel nemusí být veřejnoprávní osobou, nicméně má natolik specifické postavení (relevantní činnost, kterou vykonává, není vystavena hospodářské soutěži nebo je na trh omezen přístup), že po něm zákon požaduje, aby veřejné zakázky zadával postupem podle ZVZ.

V případě, že zadavatel postupuje při zadávání veřejné zakázky podle ustanovení vztahujících se na sektorového zadavatele, ponechává mu zákon větší volnost při určování, jaké kvalifikační předpoklady musí dodavatelé splňovat. Z tohoto důvodu jsou zvlášť popsány dokumenty k prokázání splnění kvalifikace u užšího řízení vyhlášeného veřejným zadavatelem a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace u užšího řízení vyhlášeného sektorovým zadavatelem.


Zdroj: www.vzprofi.cz – databáze vzorů a tipů pro zadávání veřejných zakázek.
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2019 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ