Legislativa

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, dotazy uchazečů o zakázku a odpovědi zadavatele

Mgr. Pavel Bláha

22. 10. 2013

Poznámky k poskytování dodatečných informací dodavatelům veřejné zakázky dle § 49 zákona o veřejných zakázkách:

 • Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

 • Forma komunikace viz § 148, odst. 2 zákona o veřejných zakázkách – doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky, prostřednictvím datové schránky.

 • Písemná žádost musí být zadavateli doručena u nadlimitní zakázky v otevřeném řízení nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

 • Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti (nadlimitní zakázka v otevřeném řízení).

 • Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační dokumentaci… Zadavatel s ohledem na uvedený požadavek zákona a na odkaz uvedený v Zadávací dokumentaci část Základní údaje o veřejné zakázce → Údaje o zveřejnění zadávací dokumentace a požadavků zadavatele na prokázání kvalifikace a část zadávací dokumentace XV. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňoval v odpovědích na dotazy uchazečů o zakázku na adresách:

DOTAZY DORUČENÉ ZADAVATELI ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY K ZAKÁZCE PORADENSKÉ ČINNOSTI V JIHOČESKÉM KRAJI

 • 1. otázka
 • Je možné doložit kvalifikační předpoklady pro obě části pouze jednou, nebo je nutno doložit stejné doklady pro každou část zvlášť?  Odpověď:

  Pokud uchazeč podává nabídku na obě části veřejné zakázky, lze doložit k prokázání základních, ekonomických a finančních (čestné prohlášení) kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 odst. 1 písm. a) / výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán / pouze jednou do části zakázky Hledám zaměstnání.

  K výše uvedeným dokladům je třeba uvést, že dokládají uvedenou kvalifikaci i pro část zakázky Bilanční diagnostika. Dále je do části zakázky Hledám zaměstnání třeba doložit doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci, část III. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele, bod Ad 4, písmena a) a b).

  Dále do části Bilanční diagnostika uveďte u chybějících dokladů text – doklady doloženy v nabídce na část zakázky s názvem Hledám zaměstnání.

  Dále do části zakázky Bilanční diagnostika je třeba doložit doklady prokazující technické kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci, část III. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele, bod Ad 4, písmeno c).

  Pokud uchazeč podává nabídku pouze na jednu z částí veřejné zakázky, doloží předmětné doklady prokazující jednotlivé kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem pouze k příslušné části veřejné zakázky, viz zadávací dokumentace, část III. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele.

  Skrýt odpověď
 • 2. otázka
 • Je skutečně nutné předkládat doklady ke kvalifikaci v originále či úředně ověřené kopii, když podle zákona o VZ stačí prosté kopie?  Odpověď:

  Odpověď:

  Dotaz směřuje k ustanovení zákona o veřejných zakázkách § 57, odst. 1, věta první, kde zákon uvádí: „Nestanoví-li tento zákon jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace…“

  Z uvedené citace zákona je zřejmé, že zákon o veřejných zakázkách stanoví v některých případech ve vztahu k prokázání jednotlivých kvalifikačních předpokladů i formu, jakou má být kvalifikace prokázána. Konkrétně:

  Zákon o veřejných zakázkách v § 50, odst. 2 též stanoví, že: „Požadavky na prokázání kvalifikace stanoví veřejný zadavatel v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Podrobná specifikace těchto požadavků může být uvedena v kvalifikační či zadávací dokumentaci.“

  V případě základních kvalifikačních předpokladů zákon o veřejných zakázkách v § 53, odst. 3 stanoví, že: „Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavců 1 a 2 předložením

  1. výpisu z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1, písm. a) a b), a odstavec 2, písm. b)],

  2. potvrzení orgánu Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky [odstavec 1, písm. f)],

  3. čestného prohlášení [odstavec 1, písm. c) až e), g) a h)].“

  V případě ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů zákon v § 50, odst. 1, písm. c) uvádí že: „Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který… předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku …

  V případě profesních kvalifikačních předpokladů zákon v § 54 pod písmeny a), b) a d) uvádí, že: Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

  1. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

  2. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

  3. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů…“

  V případě dokladů prokazujících technické kvalifikační předpoklady zákon o veřejných zakázkách v § 56, odst. 5 uvádí: „Ve vztahu k technickým kvalifikačním předpokladům je veřejný zadavatel povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení

  1. stanovit rozsah požadovaných informací a dokladů,

  2. uvést způsob prokázání splnění těchto kvalifikačních předpokladů a…“

  Zadavatel v intencích výše uvedených ustanovení zákona své požadavky na kvalifikaci a formu jejich prokázání stanovil v zadávací dokumentaci v části III. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele.

  Skrýt odpověď
 • 3. otázka
 • Jako součást předložené nabídky do části I. 1. Hledám zaměstnání musí být doloženy kvalifikační předpoklady lektorů. Splňuje tyto požadavky lektor, s níže uvedeným vzděláním, který disponuje praxí 3 roky při poskytování poradenství ve vztahu k předmětu veřejné zakázky?

  Vzdělání:

  1. The University of Louisville (USA)

  2. Master of Science in Human Resource Development & Training Program (University of New York Prague)

  3. University of Durham (UK)

  4. Bachelor of Arts in Psychology  Odpověď:

  Zadavatel není dle názvu univerzity a názvu studijního programu schopen sdělit, zda lektor s uvedeným vzděláním splňuje kvalifikační předpoklady lektora pro část veřejné zakázky I. 1. Hledám zaměstnání.

  Uchazeč o zakázku by si měl ověřit, zda uvedené vzdělání je nostrifikováno pro ČR a zda odpovídá požadavkům zadavatele na kvalifikaci dodavatelů uvedeným v části III. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace dodavatele, Ad 4 – Technické kvalifikační předpoklady takto: vysokoškolské vzdělání humanitního směru (pedagogika, psychologie, sociální práce, andragogika).

  Uchazeč o zakázku by měl doložit doklad, že vzdělání – dosažené na zahraniční univerzitě – odpovídá požadavkům zadavatele, tzn. vysokoškolskému vzdělání humanitního směru (pedagogika, psychologie, sociální práce, andragogika).

  Skrýt odpověď
 • 4. otázka
 • Požadujete předložit Smlouvu o smlouvě budoucí na zajištění učeben. Požadujete to předložit pro všechna města uvedená v ZD?

  Tj.:

  • České Budějovice, Týn nad Vltavou, Nové Hrady, Trhové Sviny

  • Český Krumlov, Kaplice

  • Jindřichův Hradec, Třeboň, Dačice

  • Písek, Milevsko, Mirovice

  • Prachatice, Volary, Vimperk

  • Strakonice, Blatná, Vodňany

  • Tábor  Odpověď:
  • Zadavatel bude požadovat předložení dokladů na zajištění učeben pro všechna města, která jsou uvedena v zadávací dokumentaci (tzn. pro všechna Vámi uvedená města).

  • Zadavatel nebude striktně vyžadovat smlouvy o smlouvách budoucích. Bude akceptovat i čestná prohlášení pronajímatele, že dodavateli pronajme – v požadovaném místě realizace veřejné zakázky na dobu realizace veřejné zakázky – učebny nebo školicí místnosti.

  Skrýt odpověď
 • 5. otázka
 • Prosím o informaci, zda a jakým způsobem dokládá dodavatel zajištění prostor pro poradenskou činnost v požadovaných místech.  Odpověď:

  Dodavatel je povinen doložit zajištění prostor pro poradenskou činnost v požadovaných místech.

  Zadavatel bude akceptovat:

  • smlouvy o smlouvách budoucích nebo

  • čestná prohlášení pronajímatele, že dodavateli pronajme – v požadovaném místě realizace veřejné zakázky na dobu realizace veřejné zakázky – učebny nebo školicí místnosti.

  Skrýt odpověď
 • 6. otázka
 • Je možné doložit praxi v oblasti poskytování poradenství prostřednictvím čestného prohlášení?  Odpověď:

  Odpověď:

  Ano, ale zadavatel požaduje, aby z dokladů nebo z čestného prohlášení bylo zřejmé, že poradenské služby nebo bilanční diagnostiku realizoval konkrétní lektor, což mu potvrdí (nebo to čestně prohlásí) subjekt, u kterého lektor praxi realizoval a to v požadovaném rozsahu. Požadovaný rozsah praxe může být doložen i několika doklady nebo čestnými prohlášeními. Součet praxe prokázaný uvedenými doklady však musí dosáhnout minimální odborné praxe lektora požadované zadavatelem.

  Skrýt odpověď
 • 7. otázka
 • Pro realizaci veřejné zakázky budeme zajišťovat učebny/školicí místnosti. Stačí do nabídky doložit čestné prohlášení o zajištění pronájmů, nebo musí být součástí nabídky uzavřené smlouvy o smlouvách budoucích nájemních?  Odpověď:

  Odpověď:

  Zadavatel bude akceptovat smlouvy o smlouvách budoucích nebo i čestná prohlášení pronajímatele, že dodavateli pronajme – v požadovaném místě realizace veřejné zakázky na dobu realizace veřejné zakázky – učebny nebo vhodné školicí místnosti.

  Skrýt odpověď
 • 8. otázka
 • Místo konání poradenské činnosti musí být zajištěno minimálně v sedmi městech, oddělených body. Pod každým bodem je uvedeno několik měst. Znamená to, že místo konání bude minimálně v sedmi městech, nebo ve všech uvedených městech?  Odpověď:

  V zadávací dokumentaci je v článku I. Podrobná specifikace částí veřejné zakázky … v části B1. Hledám zaměstnání (na stránce 7) ve čtvrté odrážce uvedeno: „Místo konání této poradenské činnosti bude dle požadavku úřadu práce v celém Jihočeském kraji – minimálně v následujících městech:

  • České Budějovice, Týn nad Vltavou, Nové Hrady, Trhové Sviny

  • Český Krumlov, Kaplice

  • Jindřichův Hradec, Třeboň, Dačice

  • Písek, Milevsko, Mirovice

  • Prachatice, Volary, Vimperk

  • Strakonice, Blatná, Vodňany

  • Tábor

  Konkrétně bude zadavatel vyžadovat realizaci poradenské činnosti ve všech uvedených městech. Frekvence konání poradenských aktivit v uvedených městech se bude řídit dle potřeb Úřadu práce ČR. Častější bude v okresních městech – České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor. Realizaci bude zadavatel požadovat – opět dle svých aktuálních potřeb – i v ostatních uvedených městech.

  Skrýt odpověď
 • 9. otázka
 • Mají se kvalifikační doklady předkládat v prostých kopiích?  Odpověď:

  Stejný dotaz už byl zodpovězen 28. 5. 2012 – viz informace výše. Dotazy a odpovědi jsou zpřístupněny na profilu zadavatele a na dalších stránkách, kde zadavatel oznámil informace o veřejné zakázce:

  Skrýt odpověď

  Poznámka

  Na kapitolu navazují následující vzory:


Zdroj: www.vzprofi.cz – databáze vzorů a tipů pro zadávání veřejných zakázek.
ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ
© 2015 - 2019 ČESKÉ ZAKÁZKY.CZ